Program
"Doporuč a získej"

Získejte 300 nebo 500 EUR za doporučení nového klienta. Odměnu získá i ten, kdo je doporučen.

Rádi bychom poděkovali věrným klientům, kteří oceňují naši kvalitu v podobě přístupu, flexibility, ochoty a diskrétnosti a odměnili je za doporučení každého dalšího klienta, který si u nás objedná svůj let.

Pro stávajícího (Doporučujícího) i nového klienta (Doporučeného) nabízíme odměnu 300 nebo 500 EUR. Počet klientů, které je možné doporučit, není omezený. 

Doporučující klient získá slevu (kredit) na svůj další objednaný let u naší společnosti. Výše slevy (kreditu) je 300 EUR za let, jehož cena nepřekročí 9 999 EUR a 500 EUR za objednaný let převyšující cenu 9 999 EUR

Doporučený klient získá 300 EUR slevu na svůj první objednaný let, pokud je jeho cena do 9 999 EUR 500 EUR za let převyšující cenu 9 999 EUR


Jak to funguje


Podmínky programu

1. Podmínky Programu "Doporuč a získej"
 

1.1. Tyto Podmínky programu Doporuč a získej („Program“) („Podmínky“), jsou součástí smluvního vztahu mezi společností Charter Advisory s.r.o., sídlem K letišti 1040/10, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 03235076, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 229114 („Charter Advisory“ nebo „my“), Doporučujícím klientem (jak je definováno níže) a Doporučeným klientem (jak je definováno níže) (Doporučující klient a Doporučený klient společně jako „vy“). Účast v Programu vám umožňuje získat, v souladu s těmito Podmínkami, odměnu ve formě slevy na privátní let objednaný prostřednictvím Charter Advisory.

1.2. Účastí v Programu potvrzujete, že jste si tyto Podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Pokud Podmínkám nerozumíte, nepřijímáte je nebo s nimi nesouhlasíte, nejste oprávněni se Programu účastnit. Tyto Podmínky jsou součástí závazné právní smlouvy mezi vámi a společností Charter Advisory.

2. Podmínky účasti v programu
 

2.1. Doporučený klient je pro účely těchto Podmínek fyzická či právnická osoba, která v předchozích 24 měsících ode dne ověření doporučení Doporučujícím klientem neuskutečnila žádný privátní či skupinový let prostřednictvím Charter Advisory s.r.o. („Doporučený klient“).

2.2. Doporučující klient je pro účely těchto Podmínek fyzická či právnická osoba, která v předchozích 24 měsících ode dne ověření doporučení Doporučeného klienta uskutečnila privátní či skupinový let prostřednictvím Charter Advisory s.r.o. („Doporučující klient“).

2.3. Doporučený klient v rámci vyplnění poptávkového formuláře či jiného způsobu poptávky služeb Charter Advisory uvede v poznámce údaje Doporučujícího klienta (v rozsahu jméno a příjmení / název společnosti, rok narození / IČO, e-mail). Charter Advisory následně kontaktuje Doporučujícího klienta za účelem ověření doporučení.

2.4.Pokud Doporučený klient nejpozději do 1 roku poté, kdy došlo k ověření doporučení dle odst. 2.3. závazně objedná a uhradí prostřednictvím Charter Advisory privátní let, vznikne Doporučujícímu klientovi a Doporučenému klientovi nárok na odměnu v souladu s těmito Podmínkami.

3. Odměna
 

3.1. V případě splnění všech podmínek tohoto Programu vznikne Doporučenému klientovi nárok na jednorázovou odměnu ve formě slevy z první objednávky privátního letu prostřednictvím Charter Advisory. V případě celkové hodnoty letu ve výši do 9 999 EUR včetně má Doporučený klient nárok na odměnu ve formě slevy ve výši 300 EUR. V případě celkové hodnoty letu nad 9 999 EUR má Doporučený klient nárok na odměnu ve formě slevy ve výši 500 EUR. Tato sleva bude automaticky započtena do předmětné objednávky privátního letu.

3.2. V případě splnění všech podmínek tohoto Programu vznikne Doporučujícímu klientovi nárok na jednorázovou odměnu ve formě slevy z objednávky privátního letu prostřednictvím Charter Advisory. V případě celkové hodnoty letu ve výši do 9 999 EUR včetně má Doporučující klient nárok na odměnu ve formě slevy ve výši 300 EUR. V případě celkové hodnoty letu nad 9 999 EUR má Doporučující klient nárok na odměnu ve formě slevy ve výši 500 EUR. Nárok na odměnu vzniká okamžikem uskutečnění prvního privátního letu Doporučeného klienta prostřednictvím Charter Advisory. Tato sleva bude Doporučujícímu klientovi automaticky započtena do předmětné objednávky následujícího privátního letu Doporučujícího klienta.

3.3. Odměna dle těchto podmínek je poskytována výhradně prostřednictvím slevy z privátního letu objednaného prostřednictvím Charter Advisory. Odměna nebude poskytnuta v hotovosti, kreditu či jiné formě.

3.4. Nárok na odměnu nelze žádným způsobem převést na třetí osobu.

3.5. Charter Advisory si v odůvodněných případech vyhrazuje právo neposkytnout odměnu ve formě slevy v rámci jedné objednávky, a rozdělit tak slevu do více objednávek.

4. Řešení sporů a rozhodné právo
 

4.1. V případě jakýchkoli problémů nás prosím kontaktujte.

4.2. Tyto Podmínky se řídí a budou se vykládat v souladu s právními předpisy České republiky.

4.3. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek podléhají výlučné soudní pravomoci příslušných soudů České republiky.

5. Různé
 

5.1. Pokud bude kterékoli ustanovení těchto Podmínek považováno za nevymahatelné, bude dané ustanovení upraveno v rozsahu nezbytném k jeho vymahatelnosti. Pokud dané ustanovení nelze upravit, je odděleno od těchto Podmínek a všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

5.2. Účastí v Programu výslovně potvrzujete, že jste oprávněni předat Charter Advisory předávané osobní údaje Doporučujícího klienta nebo Doporučeného klienta, a to v souladu s platným rávními předpisy, zejména v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

5.3. Příležitostně můžeme tyto Podmínky a další zásady nebo podmínky měnit. Pokud provedeme podstatné změny, které nepříznivě ovlivní vaše práva, dáme vám vědět předtím, než změny vstoupí v platnost. Pokračováním v účasti na Programu po takových změnách znamená, že přijímáte upravené Podmínky.

5.4. Charter Advisory je oprávněna Program kdykoli a bez předchozího upozornění zrušit. Od okamžiku zrušení Programu není možné se účastnit Programu a Charter Advisory nebude ověřovat žádné další doporučení. Pokud došlo k ověření doporučení dle odst. 2.3. před zrušením Programu, bude se nárok na odměnu řídit těmito Podmínkami.

5.5. V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav týkajících se těchto Podmínek nás prosím kontaktujte.

Účinné od 1. 2. 2023