Všeobecné obchodní podmínky
pro přepravu cestujících

Charter Advisory s.r.o.

K letišti 1040/10, 161 00 Praha 6, IČ: 03235076

(dále jen „všeobecné obchodní podmínky“)

Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinností mezi společností charter advisory s.r.o., IČ: 032 35 076, se sídlem: K letišti 1040/10, 161 00 Praha 6, Česká republika (dále jen „Poskytovatel“) a Klientem při poskytování a zajišťování vnitrostátních a zahraničních komerčních letů. 

1. Definice a pojmy

Termíny, které jsou ve Všeobecných podmínkách užity, mají tento význam:

Všeobecnými podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

Potvrzením letu se rozumí dokument s uvedeným Letovým řádem a ostatními důležitými detaily letu, včetně souvisejících služeb. Objednání letu se považuje za závažně potvrzené i bez podpisu klienta, pokud klient potvrdí přijetí objednání letu písemnou komunikací (e-mail, SMS včetně Whats App, iMessage) a uhradí cenu letu buď bankovním převodem, nebo kreditní kartou (včetně před autorizace kreditní karty).

Klientem se rozumí osoba nebo obchodní společnost uvedená v dokumentu Potvrzení letu.

Dopravcem se rozumí provozovatel Letadla, který má platné osvědčení pro komerční leteckou dopravu.

Cenou letu se rozumí cena, kterou je Klient povinen uhradit v souvislosti se službami poskytovanými společností charter advisory, Dopravcem nebo jejich subdodavateli uvedenými v dokumentu Potvrzení letu a specifikovanými na příslušné faktuře (fakturách).

Letovým řádem se rozumí let, nebo lety, zadefinované místem odletu, místem příletu spolu s údaji o datech a časech odletů a příletů, které jsou uvedeny v dokumentu Potvrzení letu.

Plánovaným časem odletu (STD – scheduled time of departure) se rozumí plánovaný čas odletu, tak jak je uveden v Letovém řádu.

Písemným oznámením se rozumí oznámení Poskytovatele nebo Klienta učiněné prostřednictvím e-mailu nebo dopisu, není-li mezi účastníky písemně ujednáno jinak. 

Cestujícím se rozumí jakákoli osoba cestující na palubě daného Letadla, vyjma členů letové posádky, nebo zástupců Dopravce.

2. Vymezení předmětu smlouvy

2.1. Zejména zajistit pro Klienta vnitrostátní či mezinárodní komerční let dle požadavků Klienta tak, jak jsou zachyceny v Potvrzení letu, a to buď prostřednictvím vlastních prostředků (letadlem a leteckého personálu) nebo prostřednictvím třetí osoby – Dopravce. Povinností Klienta je zejména uhradit Poskytovateli za jeho služby Cenu letu, dodržovat obecně závazné právní předpisy vztahující se k bezpečnosti letu, dodržovat podmínky sjednané mezi Poskytovatelem a Klientem a dostavit se včas k odletu.

2.2. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn splnit svůj závazek prostřednictvím třetí osoby – Dopravce. 

2.3. Plnění letového řádu podléhá přepravním podmínkám Dopravce, které Poskytovatel poskytne Klientovi na základě vyžádání. 

3. Uzavření smlouvy

3.1. Projeví-li Klient zájem o realizaci letu, považuje se smlouva za uzavřenou až potvrzením poptávky či předchozí nabídky Poskytovatele zasláním Potvrzení letu Poskytovatelem Klientovi. Podmínky uvedené v Potvrzení letu se považují za podmínky domluvené smluvními stranami. Ujednání obsažená v Potvrzení letu mají přednost před ujednáními obsaženými ve Všeobecných podmínkách. Byla-li mezi stranami ujednána rámcová smlouva, pak platí, že ujednání rámcové smlouvy mají přednost před Všeobecnými podmínkami a údaje obsažené v Potvrzení letu mají přednost jak před rámcovou smlouvou, tak před Všeobecnými podmínkami. 

4. Cena letu

4.1. Cena letu je cena, která je uvedena v Potvrzení letu. Tuto cenu je Klient povinen uhradit Poskytovateli. 

4.2. Poskytovatel je povinen vystavit Klientovi na Cenu letu řádný daňový doklad se všemi náležitostmi. 

4.3. Veškeré platby Klienta vůči Poskytovateli se považují za uhrazené dnem jejich připsáni na účet Poskytovatele. 

4.4. Není-li dojednáno jinak, pak platí, že Cena letu zahrnuje pronájem a užití letadla, palivo, letovou posádku, poplatky za pozemní odbavení, poplatky spojené s přistáním a odletem a služby uvedené v Potvrzení letu. 

4.5. Veškeré ostatní náklady, zejména odmrazování, poplatky za zvláštní licence, poplatky za zvláštní celní odbavení, licenční poplatky, poplatky za provoz mimo standardní letištní dobu, náklady za využití palubního satelitního telefonu a internetové připojení, případné další vzniklé či Klientem vyžádané náklady budou hrazeny Klientem. Veškeré další a dodatečné náklady je Klient povinen uhradit Poskytovateli na základě Poskytovatelem vystavené faktury.

4.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo odepřít poskytnutí služeb do okamžiku úhrady Ceny letu. Nebude-li Cena letu uhrazena řádně a včas, vyhrazuje si Poskytovatel právo od smlouvy jednostranně odstoupit. Dojde-li k odstoupení od smlouvy Poskytovatelem v důsledku prodlení Klienta s úhradou Ceny letu podle předchozí věty, je v závislosti na době odstoupení Klient povinen uhradit Poskytovateli stornopoplatky ve výši, která je uvedena v Potvrzení letu. Případné další nároky Poskytovatel vůči Klientovi, zejména nároky na náhradu škody či jiné újmy založené neplněním povinností Klienta vůči Poskytovateli, nejsou odstoupením od smlouvy ani úhradou stornopoplatků nijak dotčeny. Shora uvedené platí v případě zahájení insolvenčního řízení proti klientovi. 

4.7. Veškeré platby je Klient povinen, není-li výslovně ujednáno jinak, hradit prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu. Klient je rovněž oprávněn hradit své závazky vůči Poskytovateli prostřednictvím platební karty, přičemž v takovém případě je povinen uhradit Poskytovateli ještě transakční poplatek za úhradu kartou, jehož výše bude uvedena v Potvrzení letu nebo ve vystavené faktuře.   

5. Další povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel je mimo povinností uvedených shora povinen především k:

5.1.1. Zajištění letadla; 

5.1.2. zajištění posádky letadla včetně pilota;

5.1.3. zajištění slotů pro odlet a přílet na konkrétních letištích, které se váží ke konkrétnímu letu;

5.1.4. vyhotovení a zajištění veškeré dokumentace, která je pro uskutečnění letu podstatná. 

6. Další povinnosti Klienta

6.1. Klient je povinen hradit své závazky vůči Poskytovateli řádně a včas. 

6.2. Klient je povinen v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však 48 hodin před plánovaným odletem letadla (je-li let objednán v kratším předstihu, tak bez zbytečného odkladu) poskytnout Poskytovateli informace o osobách, které se budou letu účastnit, tj. zejména jména, data narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu a datum expirace (případně fotokopie cestovních dokladů). 

6.3. Klient je povinen zajistit, aby se Cestující s dostatečným časovým předstihem dostavili k odletu letadla. V případě, že se Cestující nedostaví k odletu v dostatečném předstihu a zaviní tak zmaření poskytnutí služeb, nemá tato skutečnost žádný vliv na povinnost Klienta uhradit Cenu letu. 

6.4. Klient a Cestující jsou povini si v průběhu letu počínat tak, aby nevznikla škoda na majetku třetích osob, zejména na letadle, kterým bude let realizován. Poskytovatel neodpovídá Klientovi ani ostatním Cestujícím za škodu, která jim bude v průběhu poskytování služeb Poskytovatelem způsobena Klientem či ostatními Cestujícími. 

6.5. Klient bere na vědomí a zavazuje se dodržovat v areálu letiště a v průběhu letu jednak povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, mezinárodními předpisy platnými pro civilní letectví a dále požadavky stanovenými Dopravcem. Klient odpovídá za to, že tyto povinnosti budou plněny jak jím, tak Cestujícími. O povinnostech plynoucích z obecně závazných právních předpisů, mezinárodních předpisů platnými pro civilní letectví a požadavků konkrétního Dopravce je povinen Poskytovatel Klienta na požádání poučit. 

6.6. Klient i Cestující jsou povinni na palubu vstupovat s platnými cestovními doklady, mít požadovaná očkování, splňovat veškeré podmínky pro vstup do cílové země (zemí), a být ve střízlivém stavu. 

6.7 Klient je povinen ujistit se, že všichni Cestující (s výjimkou dětí do 2 let věku) jsou zdravotně schopni nastoupit a vystoupit do/z letadla bez jakékoliv další potřebné asistence, nebo lékařského doprovodu, nebo nejpozději v čase rezervace letu uvést, že na letu budou i Cestující se zdravotním omezením, nebo omezením pohybu, aby mohla být posouzena zdravotní způsobilost k letu a aby jim bylo zajištěno dostatečné zázemí a asistence. Těhotné Cestující - ženy s rizikovým těhotenstvím, nebo těhotenstvím po 28. týdnu v čase letu jsou povinny uvést Poskytovateli svůj stav a zda je potřeba pro bezpečné vykonání letu nějaká další asistence nejpozději v čase rezervace letu. V případě neuvedení, nebo zatajení informací o zdravotním stavu Cestujících je Poskytovatel oprávněn nepřijmout Cestujícího k letu, je-li jeho zdravotní stav nezpůsobilý. Pokud takové odmítnutí způsobí úplné zrušení letu nebo jeho části, je toto zrušení považováno za zrušení ze strany Klienta s uplatněním stornopoplatků uvedených v Potvrzení letu.

7. Nepravidelnosti a záměna letadel

7.1. Nebude-li letadlo uvedeno v Potvrzení letu způsobilé let v souladu s Potvrzením letu realizovat, je Dopravce oprávněn jednostranně letadlo zaměnit, a to vždy tak, aby letadlo bylo způsobilé k realizaci domluveného letu. Nebude-li možno zajistit náhradní letadlo od Dopravce, který měl let realizovat, je Poskytovatel oprávněn nabídnout Klientovi alternativu od jiného Dopravce. V případě, že let bude realizován náhradním letadlem, ujednaná Cena letu neplatí a Potvrzení této nové nabídky znamená uzavření nové smlouvy. Odmítne-li Klient Poskytovatelem nabídnutou alternativu, považuje se toto odmítnutí za odstoupení od smlouvy a smlouva bude ukončena. Pro případ odstoupení od smlouvy postupem podle předchozí věty se přiměřeně použije ustanovení čl. 10. těchto Všeobecných podmínek.

7.2. Bude-li let realizován náhradním letadlem od jiného Dopravce, bude plnění letového řádu podléhat přepravním podmínkám tohoto Dopravce. 

7.3. Nebude-li let realizován z důvodu, že se Klient či Cestující nedostavili k odletu v dostatečném časovém předstihu, ustanovení č. 10. těchto Všeobecných podmínek se použije přiměřeně.

7.4. Dojde-li ke zpoždění letu z důvodů, že se Klient nebo Cestující nedostavili k odletu včas a budou-li s tímto zpožděním spojeny náklady, je Klient povinen tyto náklady Poskytovateli uhradit. 

7.5. Bude-li let realizován pouze částečně, a to z důvodů ležících na straně Klienta či Cestujících, je Klient nadále povinen uhradit Poskytovateli Cenu letu, pokud se Poskytovatel a Klient vzájemně nedohodnou jinak. Pokud Klient požádá o úpravu parametrů letu z důvodů ležících na straně Klienta, Poskytovatel prověří technickou proveditelnost, a navrhne požadovanou (případně částečnou) úpravu a příslušnou úpravu Ceny letu. Pro realizaci upraveného programu je potřebné vzájemné, písemné odsouhlasení navržených podmínek Klientem a Poskytovatelem.

7.6. Neomezené právo:

7.6.1. Odmítnout přepravit Cestujícího (Cestující), zavazadla, resp. jakoukoliv část nákladu;

7.6.2. Rozhodnout jaký náklad bude daným letadlem přepravován;

7.6.3. Rozhodnout zda a kdy může být let bezpečně realizován a kde a kdy letadlo přistane. 

7.6.4. Dojde-li z důvodů vyšší moci nebo mimořádných okolností k tomu, že letadlo nebude schopné přistát v cílové destinaci podle Potvrzení letu (letiště místa určení), a to včetně pozičních letů a v důsledku odchýlení se od trasy bude nutno ukončit let na jiném letišti, je tím přeprava považována za ukončenou. 

8. Zavazadla a zvířata na palubě

8.1. Veškerý náklad, který bude Klient přepravovat, musí být odpovídajícím způsobem zabalen. 

8.2. Hmotnostní limity a rozměry zavazadel jsou závislé na použitém typu letadla a Klient je povinen si tyto požadavky ověřit. Poskytovatel není odpovědný za to, že náklad či část nákladu Klienta/Cestujících nebude připuštěna k letecké přepravě z důvodů, že nesplňuje požadavky konkrétního typu letadla či Dopravce.

8.3. Přeprava nebezpečného zboží a nákladů musí splňovat platné předpisy IATA, přičemž přeprava tohoto zboží musí být předem Dopravci oznámena, konzultována a schválena. Na přepravu nebezpečného zboží není právní nárok. 

8.4. Přeprava živých zvířat na palubě je závislá na konkrétním typu letadla a podmínkách Dopravce. Na přepravu zvířat na palubě není právní nárok. Přeprava zvířat na palubě podléhá předchozímu oznámení Dopravci a schválení Dopravcem. Klient/Cestující je odpovědný za splnění veškerých právních a veterinárních podmínek, které jsou s přepravou živých zvířat na palubě a jejich přivezením do cílové destinace spojeny. Klient je zejména povinen zajistit veškerou relevantní veterinární dokumentaci, očkování a očkovací průkazy. 

8.5. O konkrétních podmínkách Poskytovatel Klienta na požádání poučí.

9. Odpovědnost za škody

9.1 Poskytovatel není odpovědný za nerealizaci letu či jeho zpoždění z důvodů, které nemůže ovlivnit (vyšší moc), zejména za zpoždění/zrušení letu v důsledku jednání třetích stran (stávka zaměstnanců letiště nebo palubního personálu), nepřízeň počasí, technická porucha či nehoda letadla.

9.2. Poskytovatel a jeho společníci, ředitelé, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, a právní zástupci (společně „Vyloučené strany”) nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoliv pochybení či porušení povinností, které způsobí Dopravce či jiné třetí osoby a které budou mít za následek zranění, smrt, ztrátu, nárok na odškodnění, poškození, nehodu, zpoždění nebo jakoukoliv zvláštní, příkladnou, trestnou, náhodnou, nebo následnou škodu jakéhokoliv druhu, ať už se jedná o smluvní, nebo jiný nárok vyplývající z užívání služeb poskytovaných Poskytovatelem, včetně, mimo jiné:

9.2.1. jakékoliv chyby či zpoždění plynoucí z Klientova požadavku;

9.2.2. porucha zařízení (včetně letadla) nebo jakákoliv porucha hardwarového a softwarového vybavení;

9.2.3. provedení, částečné provedení, neprovedení, nebo zpožděné provedení letového programu Dopravcem, nebo jakékoliv služby poskytované v rámci přepravy, včetně nehody, nebo incidentu, které nastanou během přepravy;

9.2.4. veškeré jednání, zanedbání, selhání, opomenutí, nebo nedbalost Dopravce, jeho zaměstnanců, zástupců, nebo poskytovatelů služeb v rámci přepravy;

9.2.5. veškeré jednání, zanedbání, selhání, opomenutí, nebo nedbalost ze strany Klienta, nebo Cestujících.

9.3. Klient souhlasí, že jakýkoliv nárok na odškodnění plynoucí z provedení letového programu, nebo jeho části (včetně zpožděného, částečného provedení, nebo neprovedení) bude nárokovat vůči Dopravci, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu č. 261/2004.

9.4. V případě, že Klientovi z porušení či nesplnění závazku Vyloučených stran vznikne škoda, která není uvedena v čl. 9.2, za kterou je odpovědný Dopravce, platí, že Poskytovatel odpovídá Klientovi za vzniklou škodu maximálně do výše ceny letu. Odpovědnost Poskytovatele za škodu či jakoukoliv jinou penězi vyčíslitelnou újmu přesahující cenu letu, se vylučuje. 

9.5.  Klient je povinen si v průběhu letu počínat tak, aby nevznikla škoda na majetku třetích osob, zejména na letadle, kterým bude služba realizována. V případě, že Klient či ostatní Cestující svým jednáním způsobí během prováděné služby jakoukoliv škodu, je vyloučena jakákoliv odpovědnost Poskytovatele za takto způsobenou škodu, přičemž odpovědný za tuto škodu je výlučně a v plném rozsahu Klient. V případě vzniku jakýchkoliv nároků třetích stran, které se váží ke škodě, kterou způsobil Klient či ostatní Cestující, jde o nároky, které lze uplatňovat výhradně vůči Klientovi, nikoliv Poskytovateli, jedná se škodu a nároky týkající se mimo jiné:

9.5.1. jakéhokoliv porušení podmínek ze strany Klienta;

9.5.2. přepravy Cestujících, jejich jednání na palubě letadla, platnosti příslušných cestovních dokumentů nezbytných k přepravě a jejich nesoulad s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, přepravními podmínkami Dopravce, jinými pravidly a předpisy platnými pro jejich přepravu;

9.5.3. poškození letadla ovlivněno, nebo způsobeno jakýmkoliv chováním Klienta, Cestujících, nebo jejich zvířat;

9.5.4 provedení, částečné provedení, nebo neprovedení letového programu.

9.5.5 jakýchkoliv dalších nároků, které jsou předmětem výše uvedených bodu 9.2.1 až  9.2.5. Klient je odpovědný za škodu, která plyne z vlastní hrubé nedbalosti nebo vědomého pochybení.

10. Zrušení letu

10.1. Klient je oprávněn let jednostranně zrušit, a to i bez uvedení důvodu. V případě zrušení letu Klientem platí, že je Klient povinen uhradit Poskytovateli stornopoplatky, a to ve výši, která je uvedena v Potvrzení letu. Klient je rovněž oprávněn zrušit jeden či více úseků letu, v takovém případě je však Klient povinen uhradit Poskytovateli stornopoplatky v souladu s tím, jak jsou uvedeny v Potvrzení letu. 

11. Zachovávání mlčenlivosti

11.1. Poskytovatel i Klient se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech podstatných informacích (o všech citlivých informacích, kterých se v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním dozvěděli). Poskytovatel se zejména zavazuje zachovávat mlčenlivost o tom, že Klientovi vůbec nějaké služby poskytl, o tom, kdy a kam Klienta přepravoval, kdo byli případnými spolucestujícími a o Ceně letu.  

11.2. Klient se zejména zavazuje zachovávat mlčenlivost o Ceně letu. 

11.3. Povinnost mlčenlivosti tak, jak je popsána shora, se přiměřeně vztahuje na Cestující, zaměstnance, subdodavatele a obchodní partnery Klienta a Poskytovatele.

12. Vztahy mezi poskytovatelem a klientem

12.1. Veškeré vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem podléhají právnímu řádu České republiky, a to i v případě, že by založení nároku (např. ke způsobení škody) došlo na území jiného státu.

12.2. K řešení sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky. 

12.3. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem bude realizována buď prostřednictvím e-mailů nebo prostřednictvím poštovních zásilek. 

12.4.  Poskytovatel je oprávněn zasílat Klientovi faktury (daňové doklady) elektronicky, a to s účinky doručení originálu. Klient s tímto způsobem zasílání daňových dokladů souhlasí.  

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2021.

Informace o zpracování osobních údajů