Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZPROSTŘEDKOVATELE - společnosti CHARTER ADVISORY („Všeobecné podmínky“)

Fyzická osoba nebo obchodní společnost („Klient“ nebo „strana“), jejíž jméno a adresa nebo obchodní firma, sídlo a ostatní kontaktní údaje jsou uvedeny v dokumentu Potvrzení letu, tímto  zavazuje společnost charter advisory s.r.o. („charter advisory“ nebo „strana“ nebo „zprostředkovatel“) k tomu, aby jednala jejím jménem jako zprostředkovatel v souvislosti se zajištěním charterových letů a souvísejících služeb definovaných v dokumentu Potvrzení letu. Společnost charter advisory tímto závazek přijímá, přičemž bude jménem Klienta jednat jako zprostředkovatel s externími certifikovanými leteckými dopravci („Provozovatel“ nebo „Provozovatelé“), kteří provozují svou činnost na základě platného osvědčení pro komerční leteckou dopravu.

1. DEFINICE A POJMY

Ve Všeobecných podmínkách jsou použity následující termíny, které mají dále uvedený význam:

1.1 „Smlouvou“ se rozumí dokument Potvrzení letu a tyto Všeobecné podmínky, které jsou jeho nedílnou součástí;

1.2 „Letadlem“ se rozumí jakékoli letadlo určené k plnění Letového řádu;

1.3 „Klientem“ se rozumí osoba nebo obchodní společnost uvedena v dokumentu Potvrzení letu;

1.4 „Přepravcem“ se rozumí provozovatel Letadla, který má platné osvědčení pro komerční leteckou dopravu. Přepravce bude také zastupován svými pověřenými zaměstnanci, na palubě Letadla pak zejména kapitánem včetně celé posádky, kteří nesou odpovědnost za bezpečnost letu.

1.5 „Potvrzením letu“ se rozumí dokument s uvedeným Letovým řádem a ostatními důležitými detaily letu, včetně souvisejících služeb podepsaný Klientem a společností charter advisory;

1.6 „Cenou letu“ se rozumí cena, kterou je Klient povinen uhradit v souvislosti se službami poskytovanými společností charter advisory, Přepravcem nebo jejich subdodavateli uvedenými v dokumentu Potvrzení letu a specifikovanými na příslušné faktuře (fakturách);

1.7 „Letovým řádem“ se rozumí místo odletu, místo příletu a případné mezipřistání spolu s údaji o datech a časech odletů a příletů, které jsou uvedeny v dokumentu Potvrzení letu;

1.8 „Všeobecnými podmínkami“ se rozumí tyto Všeobecné podmínky zprostředkovatele - společnosti charter advisory;

1.9 „Plánovaným časem odletu (STD - scheduled time of departure)“ se rozumí plánovaný čas odletu, tak jak je uveden v Letovém řádu;

1.10 „písemným oznámením“ se rozumí komunikace prostřednictvím oficiálního e-​mailu stran nebo dopisu;

1.11 „Cestujícím“ se rozumí jakákoli osoba cestující na palubě daného Letadla, vyjma členů letové posádky, nebo zástupců Přepravce.

2. OBJEDNÁVKA CHARTEROVÉHO LETU 

2.1 Společnost charter advisory zajistí, aby Přepravce poskytl Letadlo, které bude pro účely plnění Letového řádu dostatečně vybavené. Klient souhlasí, aby přeprava byla poskytována Přepravcem, který nese výhradní odpovědnost za provoz Letadla, řádnou údržbu a plnění Letového řádu. Klient souhlasí, že společnost charter advisory jedná pouze jako zprostředkovatel mezi Klientem a Přepravcem pro účely zajištění letu uvedeného v dokumentu Potvrzení letu. Klient také souhlasí, že posádka Letadla jsou zaměstnanci a zástupci Přepravce, kteří jsou oprávněni přijímat pokyny pouze od Přepravce, není-​li s Přepravcem dohodnuto jinak prostřednictvím písemného oznámení před zahájením letu uvedeného v Letového řádu.

2.2 Pokud dojde kdykoli před Plánovaným časem odletu (STD) k situaci, že původně určené Letadlo uvedené v dokumentu Potvrzení letu nebude k dispozici nebo bude z jakéhokoli důvodu před zahájením Letového řádu nepoužitelné, Přepravce vynaloží veškeré možné úsilí k zajištění jíného vhodného Letadla za stejnou cenu. Pokud Přepravce nebude schopen tuto alternativu zajistit, společnost charter advisory vynaloží veškeré možné úsilí k zajištění jiného Přepravce a Letadla za cenu srovnatelnou s původní Cenou letu, s ohledem na detaily Letového řádu. Případné potvrzení nabídnuté alternativy společností charter advisory podléhá předem souhlasu Klienta. V případě, že Klient nabízenou alternativu nepřijme, bude  Smlouva s okamžitou platností ukončena v souladu s článkem 4.1Všeobecných podmínek.

2.3 Cena letu zahrnuje Letadlo, palivo, letovou posádku, poplatky za pozemní odbavení, poplatky spojené s přistáním a odletem a služby popsané v dokumentu Potvrzení letu pro účely plnění Letového řádu. Všechny ostatní náklady včetně, mimo jiné, odmrazování, poplatků za zvláštní licence, poplatků za zvláštní celní odbavení, licenčních poplatků, poplatků za provoz mimo oficiální letištní dobu, nákladů za využití palubního satelitního telefonu a internetového připojení a jakékoli případné další vzniklé náklady budou hrazeny Klientem, nebude-​li v dokumentu Potvrzení letu stanoveno jinak. Veškeré tyto dodatečné náklady budou společností charter advisory fakturovány Klientovi a ten je povinen neprodleně provést úhradu na základě vystavené faktury.

2.4 Společnost charter advisory, nebo jakýkoli jiný subjekt uvedený v dokumentu Potvrzení letu jako příjemce, je oprávněn požadovat úhradu uvedené Ceny letu před letem, a to do data splatnosti stanoveného v dokumentu Potvrzení letu nebo v příslušné faktuře (fakturách) uhrazením na uvedený bankovní účet (účty). V případě úhrady kreditní kartou bude cena navýšena o dodatečný transakční poplatek stanovený v dokumentu Potvrzení letu nebo v příslušné faktuře.

2.5V případě, že platba Klienta, nebo její část, nebude připsána na bankovní účet společnosti charter advisory k datu splatnosti a ve výši stanovené v dokumentu Potvrzení letu nebo v příslušné faktuře,

je společnost charter advisory oprávněna odstoupit od této smlouvy bez další odpovědnosti vůči Klientovi a s ohledem na storno poplatky společnosti charter advisory uvedené v dokumentu Potvrzení letu, aniž by tím byla dotčena případná jiná práva nebo nárok na náhradu škody, které v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti Klienta mohou vzniknout. Takové porušení smluvních podmínek je považováno ekvivalentně k zrušení letu ze strany klienta, kdy následující den po datu splatnosti stanovené v dokumentu Potvrzení letu nebo v příslušné faktuře je považován za zrušení letu ze strany klienta.

2.6V případě, že je Klientem osoba jiná než cestující, je si Klient vědom toho, že všichni Cestující musí dodržovat požadavky stanovené Přepravcem a mezinárodními předpisy platnými pro civilní letectví (např. platné cestovní doklady, požadovaná očkování, zdravotní stav apod.) a zavazuje se poskytnout Cestujícímu/​Cestujícím veškeré příslušné informace, které se týkají detailů uvedených v Letovém řádu.Charter advisory může požadovat od Klienta jména Cestujících a další informace o cestovních dokladech potřebné k plnění Letového řádu. 

Společnost charter advisory Klienta na požádání poučí o výše uvedených požadavcích a mezinárodních předpisech.

3. PROVOZ CHARTEROVÉHO LETU

3.1 Plnění Letového řádu bude podléhat přepravním podmínkám Přepravce, které společnost charter advisory na základě vyžádání poskytne Klientovi.

3.2 Pokud dojde k situaci, že Letadlo nebude před zahájením a v průběhu plnění Letového řádu z jakéhokoli důvodu k dispozici nebo bude pro zajištění nebo pokračování celého Letového řádu nebo jeho části nepoužitelné, může je Přepravce dle svého výhradního uvážení nahradit jedním nebo více Letadly stejného nebo jiného typu, aniž by tím byly jakkoli dotčeny Všeobecné podmínky nebo tato Smlouva.

3.3 Klient bere na vědomí, že pokud se Cestující nedostaví včas k odletu podle dohodnutého Letového řádu, toto zpoždění může mít dopady na možnost dalšího provedení letu. I když Přepravce vyvine veškeré úsilí, aby původní Letový řád dodržel, provozní okolnosti nebo limity služeb letové posádky mohou mít za následek závažné odchylky od dohodnutého Letového řádu, případně i zrušení letu. Případné vzniklé náklady související s tímto zpožděným odletem ponese Klient.

3.4V případě neplnění Smlouvy z důvodů které Přepravce nemůže ovlivnit a/​nebo které způsobí zpoždění v důsledku jednání třetích stran, stávky zaměstnanců letiště a/​nebo Přepravce, události vyšší moci jako zejména nepříznivého počasí nebo technické poruchy či nehody Letadla nebo některé jeho části nebo jakéhokoli zařízení, které se v souvisí s provozem Letadla („okolnosti mimo kontroly“), zavazuje se Přepravce vynaložit veškeré přiměřené úsilí k splnění nebo pokračování Letového řádu, jinak však vůči  Klientovi nenese žádnou odpovědnost.

3.5V případě neplnění Smlouvy nebo v případě vzniklého zpoždění dle výše uvedeného odstavce 3.4 je Klient povinen uhradit společnosti charter advisory tu část Ceny letu vztahující se k části Letového řádu, která již byla splněna.


3.6V případě že Letadlo, z důvodů způsobených mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné zamezit i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření, není schopné přistát na letišti místa určení a to i včetně pozičních letů a odchýlí se od trasy tak, že přistane na jiném letišti, bude přeprava považována za ukončenou.

3.7 Kapitán Letadla má s ohledem na bezpečnost letu absolutní právo: 

3.7.a) odmítnout přepravit Cestujícího (Cestující), zavazadla, resp. jakoukoli část nákladu;

3.7.b) rozhodnout, jaký náklad může být daným Letadlem přepravován a jak bude rozložen; 

3.7.c) rozhodnut, zda a kdy může být let bezpečně realizován a kde a kdy Letadlo přistane.

3.8 Klient je povinen zajistit, aby přepravovaný náklad nebo zavazadla byla vhodná pro leteckou přepravu a byla odpovídajícím způsobem zabalena. Přeprava tzv. nebezpečného zboží musí splňovat platné předpisy pro mezinárodní civilní letectví (IATA “podmínky pro přepravu nebezpečného zboží”) a musí byt předem konzultovány s Přepravcem.

3.9 Hmotnostní limit a rozměry zavazadel nejsou specifikovány, ale jsou vždy stanoveny s ohledem na parametry Letadla. Klient je povinen si tyto požadavky ověřit a musí splňovat podmínky Přepravce. 

3.10 Přeprava zvířat na palubě podléhá předem potvrzení mezi Klientem a Přepravcem. Klient je povinen splnit požadavky přepravy stanovené Přepravcem a zároveň je odpovědný za veškerou dokumentaci a podmínky stanovené místními orgány dané země s ohledem na Letový řád. 

Společnost charter advisory Klienta na požádání poučí o výše uvedených požadavkách a mezinárodních předpisech.

4. UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

4.1 Klient má právo od Smlouvy odstoupit kdykoli před Plánovaným časem odletu (STD) a to na základě doručení písemného odstoupení od Smlouvy společnosti charter advisory nebo nepřijetím poskytované alternativy uvedené v článku 2.2; Cena letu bude po vyřešení Klientovi vrácena s přihlédnutím k nákladům, které společnost charter advisory vynaložila na plnění Letového řádu. Pokud Klient zruší jeden nebo více úseků letů uvedených v Letovém řádu, je povinen uhradit společnosti charter advisory storno poplatky dle „stornopodmínek“ uvedených v dokumentu Potvrzení letu. Stornopodmínky uvedené v dokumentu Potvrzení letu jsou nadřazené stornopodmínkam Přepravce. Smlouva je v každém případě ukončena s účinky do budoucna (ex nunc) a všechny existující závazky, práva a povinnosti vyplývající ze stávající Smlouvy do data zrušení zůstávají v platnosti a musí být narovnány.

4.2 Společnost charter advisory může od této Smlouvy odstoupit s okamžitou platností prostřednictvím písemného odstoupení doručeného Klientovi, pokud Klient tuto Smlouvu poruší, přičemž toto porušení smlouvy může představovat vážné ohrožení jeho práv a obchodních zájmů, nebo v případě, že se Klient dostane do platební neschopnosti nebo je jinak neschopen hradit své závazky.

5. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost charter advisory tímto na základě oprávnění vyplývajícího z této Smlouvy vylučuje právní nebo jakoukoli jinou odpovědnost v souvislosti s nevhodným chováním nebo jednáním Cestujícího během plnění Letového řádu.

6. DUVĚRNOST INFORMACÍ

6.1 Klient a společnost charter advisory budou zachovávat mlčenlivost o všech z obchodního hlediska citlivých informacích, které získají v souvislosti s touto Smlouvou, a nesmí je dále sdělovat jakékoliv třetí straně bez písemného souhlasu druhé strany.

6.2 Klient a společnost charter advisory zajistí, aby všichni jejich zaměstnanci a subdodavatelé nebo obchodní partneři zachovávali mlčenlivost o všech informacích, které se týkají této Smlouvy.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

7.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky s ohledem na platné mezinárodní předpisy pro civilní letectví, a  stanovuje pravomoc příslušných českých soudů.

7.2 Strany souhlasí, že se veškeré neshody nebo spory vyplývající z kontextu stávající Smlouvy nejprve pokusí vyřešit smírně vzájemnou dohodou prostřednictvím svých zástupců.

8. KOMUNIKACE

8.1 Veškeré objednávky, požadavky, oznámení nebo jiná písemná sdělení mohou být prováděny prostřednictvím elektronické komunikace (e-​maily) na e-​mailové adresy uvedené ve Smlouvě se žádostí o potvrzení přijetí. Odesílatel v každém případě podnikne veškerá nutná opatření pro zajištění přijetí těchto sdělení. Pokud přijetí oznámení zakládá právní účinky, měl by odesílatel zvážit odeslání pošty formou dopisu a požadovat doklad o přijetí. Případné změny e-​mailových adres budou druhé straně řádně písemně oznámeny; v opačném případě strana, která takto neučinila, nese odpovědnost za případné způsobené škody.

8.2 Veškeré zálohové faktury a daňové doklady budou po jejich vystavení posílány společnost charter advisory elektronickou poštou s žádostí o potvrzení přijetí. Takovýto přijatý dokument má stejnou platnost jako dokument v tištěné podobě.

8.3 Obě strany zajistí nastavení svých poskytovatelů služeb elektronické pošty a poštovních klientů tak, aby nedošlo ke ztrátě žádné e-​mailové komunikace z e-​mailové adresy druhé strany.

Informace o zpracování osobních údajů