Všeobecné obchodné podmienky

Charter Advisory s.r.o.

K letišti 1040/10, 161 00 Praha 6, IČ: 03235076

(ďalej len "všeobecné obchodné podmienky")

Tieto Všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Charter Advisory s.r.o., IČO: 032 35 076, so sídlom: K letišti 1040/10, 16100 Praha 6, Česká republika (ďalej len "Poskytovateľ") a Klientom pri poskytovaní a zabezpečovaní národných a zahraničných komerčných letov.

1. Definície a pojmy

Termíny, ktoré sú vo Všeobecných podmienkach použité, majú tento význam:

Všeobecnými podmienkami sa rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky.

Potvrdením letu je dokument s uvedeným Letovým poriadkom a ostatnými dôležitými detailmi letu, vrátane súvisiacich služieb. Objednanie letu sa považuje za záväzne potvrdené aj bez podpisu klienta, ak klient potvrdí prijatie objednania letu písomnou komunikáciou (e-mail, SMS vrátane WhatsApp, iMessage) a uhradí cenu letu buď bankovým prevodom, alebo kreditnou kartou (vrátane predautorizácie kreditnej karty).

Klientom sa rozumie osoba alebo obchodná spoločnosť uvedená v dokumente Potvrdenie letu.

Dopravcom sa rozumie prevádzkovateľ Lietadla, ktorý má platné osvedčenie pre komerčnú leteckú dopravu.

Cenou letu sa rozumie cena, ktorú je Klient povinný uhradiť v súvislosti so službami poskytovanými spoločnosťou charter advisory, Dopravcom alebo ich subdodávateľmi uvedenými v dokumente Potvrdenie letu a špecifikovanými na príslušnej faktúre (faktúrach).

Letovým poriadkom sa rozumie miesto odletu, miesto príletu a prípadné medzipristátia spolu s údajmi o dátumoch a časoch odletov a príletov, ktoré sú uvedené v dokumente Potvrdenie letu.

Plánovaným časom odletu (STD - scheduled time of departure) sa rozumie plánovaný čas odletu, tak ako je uvedený v letovom poriadku.

Písomným oznámením sa rozumie oznámenie Poskytovateľa alebo Klienta urobené prostredníctvom e-mailu alebo listu, ak nie je medzi účastníkmi písomne ​​dohodnuté inak. 

Cestujúcim sa rozumie akákoľvek osoba cestujúca na palube daného Lietadla, okrem členov posádky, alebo zástupcov Dopravcu.

2. Vymedzenie predmetu zmluvy

2.1. Najmä zabezpečiť pre Klienta vnútroštátny alebo medzištátny komerčný let podľa požiadaviek Klienta tak, ako sú zachytené v Potvrdení letu, a to buď prostredníctvom vlastných prostriedkov (lietadlom a leteckého personálu) alebo prostredníctvom tretej osoby - Dopravca. Povinnosťou Klienta je najmä uhradiť Poskytovateľovi za jeho služby Cenu letu, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o bezpečnosti letu, dodržiavať podmienky dojednané medzi Poskytovateľom a Klientom a dostaviť sa včas k odletu.

2.2. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený splniť svoj záväzok prostredníctvom tretej osoby - Dopravcu.

2.3. Plnenie letového poriadku podlieha prepravným podmienkam Dopravcu, ktoré Poskytovateľ poskytne Klientovi na základe vyžiadania.

3. Uzatvorenie zmluvy

3.1. Ak prejaví Klient záujem o realizáciu letu, zmluva sa považuje za uzavretú až potvrdením požiadavky či predchádzajúcej ponuky Poskytovateľa zaslaním Potvrdenia letu Poskytovateľom Klientovi. Podmienky uvedené v Potvrdení letu sa považujú za podmienky dohodnuté zmluvnými stranami. Dojednania obsiahnuté v Potvrdení letu majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými vo Všeobecných podmienkach. Ak bola medzi stranami dohodnutá rámcová zmluva, potom platí, že dojednania rámcovej zmluvy majú prednosť pred Všeobecnými podmienkami a údaje obsiahnuté v Potvrdení letu majú prednosť ako pred rámcovou zmluvou, tak pred Všeobecnými podmienkami.

4. Cena letu

4.1. Cena letu je cena, ktorá je uvedená v Potvrdení letu. Túto cenu je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi.

4.2. Poskytovateľ je povinný vystaviť Klientovi na Cenu letu riadny daňový doklad so všetkými náležitosťami. 

4.3. Všetky platby Klienta voči Poskytovateľovi sa považujú za uhradené dňom ich pripísania na účet Poskytovateľa. 

4.4. Ak nie je dohodnuté inak, potom platí, že Cena letu zahŕňa prenájom a použitie lietadla, palivo, letovú posádku, poplatky za pozemnú obsluhu, poplatky spojené s pristátím a odletom a služby uvedené v Potvrdení letu.

4.5. Všetky ostatné náklady, najmä odmrazovanie, poplatky za zvláštne licencie, poplatky za zvláštne colné odbavenie, licenčné poplatky, poplatky za prevádzku mimo štandardnej letiskovej doby, náklady za využitie palubného satelitného telefónu a internetové pripojenie, prípadné ďalšie vzniknuté či Klientom vyžiadané náklady budú hradené Klientom. Všetky ďalšie a dodatočné náklady je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi na základe Poskytovateľom vystavenej faktúry.

4.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odoprieť poskytnutie služieb do okamihu úhrady Ceny letu. Ak nebude Cena letu uhradená riadne a včas, vyhradzuje si Poskytovateľ právo od zmluvy jednostranne odstúpiť. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy Poskytovateľom v dôsledku omeškania Klienta s úhradou Ceny letu podľa predchádzajúcej vety, je v závislosti na čase odstúpenia Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi stornopoplatky vo výške, ktorá je uvedená v Potvrdení letu. Prípadné ďalšie nároky Poskytovateľ voči Klientovi, najmä nároky na náhradu škody či inej ujmy, založené neplnením povinností Klienta voči Poskytovateľovi, nie sú odstúpením od zmluvy ani úhradou stornopoplatkov nijako dotknuté. Uvedené sa uplatňuje v prípade začatia konkurzného konania proti Klientovi. 

4.7. Všetky platby je Klient povinný, ak nie je výslovne dohodnuté inak, hradiť prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu. Klient je tiež oprávnený hradiť svoje záväzky voči Poskytovateľovi prostredníctvom platobnej karty, pričom v takom prípade je povinný uhradiť Poskytovateľovi ešte transakčný poplatok za úhradu kartou, ktorého výška bude uvedená v Potvrdení letu alebo vo vystavenej faktúre.

5. Ďalšie povinnosti Poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ je okrem povinností uvedených hore povinný predovšetkým k

5.1.1. Zaistenie lietadla;

5.1.2. zaistenie posádky lietadla vrátane pilota;

5.1.3. zaistenie slotov pre odlet a prílet na konkrétnych letiskách, ktoré sa viažu ku konkrétnemu letu;

5.1.4. vyhotovenie a zabezpečenie všetkej dokumentácie, ktorá je pre uskutočnenie letu podstatná.

6. Ďalšie povinnosti Klienta

6.1. Klient je povinný hradiť svoje záväzky voči Poskytovateľovi riadne a včas.

6.2. Klient je povinný v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však 48 hodín pred plánovaným odletom lietadla (ak je let objednaný v kratšom predstihu, tak bez zbytočného odkladu) poskytnúť Poskytovateľovi informácie o osobách, ktoré sa letu zúčastnia, tj. najmä meno, dátum narodenia , štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu a dátum expirácie (prípadne fotokópie cestovných dokladov).

6.3. Klient je povinný sa spolu s ostatnými cestujúcimi s dostatočným časovým predstihom dostaviť k odletu lietadla. V prípade, že sa Klient nedostaví k odletu v dostatočnom predstihu a zaviní tak zmarenie poskytnutia služieb, nemá táto skutočnosť žiadny vplyv na povinnosť Klienta uhradiť Cenu letu.

6.4. Klient je povinný si v priebehu letu počínať tak, aby nevznikla škoda na majetku tretích osôb, najmä na lietadle, ktorým bude let realizovaný. Poskytovateľ nezodpovedá Klientovi ani ostatným cestujúcim za škodu, ktorá im bude v priebehu poskytovania služieb Poskytovateľom spôsobená Klientom či ostatnými cestujúcimi.

6.5. Klient berie na vedomie a zaväzuje sa dodržiavať v areáli letiska a v priebehu letu jednak povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými predpismi platnými pre civilné letectvo a ďalej požiadavkami stanovenými Dopravcom. Klient zodpovedá za to, že tieto povinnosti budú plnené ako ním, tak cestujúcimi. O povinnostiach plynúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, medzinárodných predpisov platných pre civilné letectvo a požiadaviek konkrétneho Dopravcu je povinný Poskytovateľ Klienta na požiadanie poučiť.

6.6. Klient aj spolucestujúci sú povinní na palubu vstupovať s platnými cestovnými dokladmi, mať požadované očkovanie a byť v triezvom stave.

7. Zámena lietadiel

7.1. Ak nebude lietadlo uvedené v Potvrdení letu oprávnené let v súlade s Potvrdením letu realizovať, je Dopravca oprávnený jednostranne lietadlo zameniť, a to vždy tak, aby lietadlo bolo spôsobilé k realizácii dohodnutého letu. Ak nebude možné zaistiť náhradné lietadlo od Dopravcu, ktorý mal let realizovať, je Poskytovateľ oprávnený ponúknuť Klientovi alternatívu od iného Dopravcu. V prípade, že let bude realizovaný náhradným lietadlom, dohodnutá Cena letu neplatí a Potvrdenie tejto novej ponuky znamená uzavretie novej zmluvy. Ak Klient odmietne Poskytovateľom ponúknutú alternatívu, považuje sa toto odmietnutie za odstúpenie od zmluvy a zmluva bude ukončená. Pre prípad odstúpenia od zmluvy postupom podľa predchádzajúcej vety sa primerane použijú ustanovenia čl. 10. týchto Všeobecných podmienok.

7.2. Ak bude let realizovaný náhradným lietadlom od iného Dopravcu, bude plnenie letového poriadku podliehať prepravným podmienkam tohto Dopravcu.

7.3. Ak nebude let realizovaný z dôvodu, že sa Klient či cestujúci nedostavili k odletu v dostatočnom časovom predstihu, primerane sa použije ustanovenie č. 10. týchto Všeobecných podmienok.

7.4. Ak dôjde k meškaniu letu z dôvodov, že sa Klient alebo cestujúci nedostavili k odletu včas a ak budú s týmto oneskorením spojené náklady, je Klient povinný tieto náklady Poskytovateľovi uhradiť.

7.5. Ak bude let realizovaný iba čiastočne, a to z dôvodov ležiacich na strane Klienta alebo cestujúcich, je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu letu uvedenú v Potvrdení letu a prípadné dodatočné náklady spojené so zmenou letového poriadku, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

7.6. Neobmedzené právo:

7.6.1. Odmietnuť prepraviť cestujúceho (cestujúcich), batožinu, resp. akúkoľvek časť nákladu;

7.6.2. Rozhodnúť, aký náklad je daným lietadlom prepravovaný;

7.6.3. Rozhodnúť, či a kedy môže byť let bezpečne realizovaný a kde a kedy lietadlo pristane.

7.6.4. Ak dôjde z dôvodu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností k tomu, že lietadlo nebude schopné pristáť v cieľovej destinácii podľa Potvrdenia letu (letisko miesta určenia), a to vrátane pozičných letov a v dôsledku odchýlenia sa od trasy bude nutné ukončiť let na inom letisku, je tým preprava považovaná za ukončenú. 

8. Batožina a zvieratá na palube

8.1. Všetok náklad, ktorý bude Klient prepravovať, musí byť zodpovedajúcim spôsobom zabalený.

8.2. Hmotnostné limity a rozmery batožiny sú závislé na použitom type lietadla a Klient je povinný si tieto požiadavky overiť. Poskytovateľ nie je zodpovedný za to, že náklad, či časť nákladu Klienta/cestujúcich nebude pripustená k leteckej preprave z dôvodov, že nespĺňa požiadavky konkrétneho typu lietadla či Dopravcu.

8.3. Preprava nebezpečného tovaru a nákladov musí spĺňať platné predpisy IATA, pričom preprava tohto tovaru musí byť vopred Dopravcovi oznámená, konzultovaná a schválená. Na prepravu nebezpečného tovaru nie je právny nárok.

8.4. Preprava živých zvierat na palube je závislá na konkrétnom type lietadla a podmienkach Dopravcu. Na prepravu zvierat na palube nie je právny nárok. Preprava zvierat na palube podlieha predchádzajúcemu oznámeniu Dopravcovi a schváleniu Dopravcom. Klient/cestujúci je zodpovedný za splnenie všetkých právnych a veterinárnych podmienok, ktoré sú s prepravou živých zvierat na palube a ich prísunom do cieľovej destinácie spojené. Klient je najmä povinný zabezpečiť všetku relevantnú veterinárnu dokumentáciu, očkovanie a očkovacie preukazy.

8.5. O konkrétnych podmienkach Poskytovateľ Klienta na požiadanie poučí.

9. Zodpovednosť za škody

9.1 Poskytovateľ nie je zodpovedný za nevykonanie letu či jeho oneskorenie z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (vyššia moc), najmä za meškanie/zrušenie letu v dôsledku konania tretích strán (štrajk zamestnancov letiska alebo palubného personálu), nepriazeň počasia, technická porucha alebo nehoda lietadla.

9.2. Poskytovateľ a jeho spoločníci, riaditelia, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, a právni zástupcovia (spoločne "Vylúčené strany") nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek pochybenie či porušenie povinností, ktoré spôsobí Dopravca, či iné tretie osoby a ktoré budú mať za následok zranenie, smrť, stratu, nárok na odškodnenie, poškodenie, nehodu, oneskorenie alebo akúkoľvek zvláštnu, príkladnú, trestnú, náhodnú, alebo následnú škodu akéhokoľvek druhu, či už sa jedná o zmluvný, alebo iný nárok vyplývajúci z užívania služieb poskytovaných Poskytovateľom, vrátane, okrem iného:

9.2.1. akékoľvek chyby či oneskorenie plynúce z Klientovej požiadavky;

9.2.2. porucha zariadenia (vrátane lietadla) alebo akákoľvek porucha hardvérového a softvérového vybavenia;

9.2.3. prevedenie, čiastočné prevedenie, nevykonanie, alebo oneskorené prevedenie letového programu Dopravcom, alebo akékoľvek služby poskytované v rámci prepravy, vrátane nehody alebo incidentu, ktoré nastanú počas prepravy;

9.2.4. všetky konania, zanedbanie, zlyhanie, opomenutie, alebo nedbanlivosť Dopravcu, jeho zamestnancov, zástupcov, alebo poskytovateľov služieb v rámci prepravy;

9.2.5. všetky konania, zanedbanie, zlyhanie, opomenutie, alebo nedbanlivosť zo strany Klienta, alebo cestujúcich.

9.3. Klient súhlasí, že akýkoľvek nárok na odškodnenie vyplývajúce z implementácie letového programu, alebo jeho časti (vrátane oneskoreného, ​​čiastočného vykonania, alebo nevykonania) si bude nárokovať voči Dopravcovi, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu č. 261/2004.

9.4. V prípade, že Klientovi z porušenia, či nesplnenia záväzku Vylúčených strán, vznikne škoda, ktorá nie je uvedená v čl. 9.2, za ktorú je zodpovedný Dopravca, platí, že Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za vzniknutú škodu maximálne do výšky ceny letu. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu, či akúkoľvek inú peniazmi vyčísliteľnú ujmu presahujúcu cenu letu, sa vylučuje.

9.5. Klient je povinný si v priebehu letu počínať tak, aby nevznikla škoda na majetku tretích osôb, najmä na lietadle, ktorým bude služba realizovaná. V prípade, že Klient, či ostatní cestujúci, svojim konaním spôsobí počas vykonávanej služby akúkoľvek škodu, je vylúčená akákoľvek zodpovednosť Poskytovateľa za takto spôsobenú škodu, pričom zodpovedný za túto škodu je výlučne a v plnom rozsahu Klient. V prípade vzniku akýchkoľvek nárokov tretích strán, ktoré sa viažu k škode, ktorú spôsobil Klient, či ostatní cestujúci, ide o nároky, ktoré je možné uplatňovať výhradne voči Klientovi, nie Poskytovateľovi, jedná sa o škodu a nároky týkajúce sa okrem iného:

9.5.1. akéhokoľvek porušenia podmienok zo strany Klienta;

9.5.2. prepravy cestujúcich, ich konania na palube lietadla, platnosti príslušných cestovných dokladov potrebných na prepravu a ich nesúlad s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, prepravnými podmienkami Dopravcu, inými pravidlami a predpismi, platnými pre ich prepravu;

9.5.3. poškodenie lietadla ovplyvnené, alebo spôsobené akýmkoľvek správaním klienta, cestujúcich, alebo ich zvierat;

9.5.4 vykonanie, čiastočné vykonanie, alebo nevykonanie letového programu.

9.5.5 akýchkoľvek ďalších nárokov, ktoré sú predmetom vyššie uvedených bodov 9.2.1 až 9.2.5. Klient je zodpovedný za škodu, ktorá plynie z vlastnej hrubej nedbanlivosti alebo vedomého pochybenia.

10. Zrušenie letu

10.1. Klient je oprávnený let jednostranne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. V prípade zrušenia letu Klientom platí, že je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi stornopoplatky, a to vo výške, ktorá je uvedená v Potvrdení letu. Klient je tiež oprávnený zrušiť jeden alebo viac úsekov letu (v prípade medzipristátia), v takom prípade je však Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi stornopoplatky v súlade s tým, ako sú uvedené v Potvrdení letu. 

11. Zachovávanie mlčanlivosti

11.1. Poskytovateľ aj Klient sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých podstatných informáciách (o všetkých citlivých informáciách, ktorých sa v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením dozvedeli). Poskytovateľ sa najmä zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o tom, že Klientovi vôbec nejaké služby poskytol, o tom, kedy a kam Klienta prepravoval, kto boli prípadnými spolucestujúcimi a o Cene letu.  

11.2. Klient sa najmä zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o Cene letu.

11.3. Povinnosť mlčanlivosti tak, ako je opísaná hore, sa primerane vzťahuje na cestujúcich, zamestnancov, subdodávateľov a obchodných partnerov Klienta a Poskytovateľa.

12. Vzťahy medzi poskytovateľom a klientom

12.1. Všetky vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom podliehajú právnemu poriadku Českej republiky, a to aj v prípade, že by založenie nároku (napr. K spôsobeniu škody) došlo na území iného štátu.

12.2. K riešeniu sporov sú príslušné všeobecné súdy Českej republiky.

12.3. Všetka komunikácia medzi Poskytovateľom a Klientom bude realizovaná buď prostredníctvom e-mailov alebo prostredníctvom poštových zásielok.

12.4.  Poskytovateľ je oprávnený zasielať Klientovi faktúry (daňové doklady) elektronicky, a to s účinkami doručenia originálu. Klient s týmto spôsobom zasielania daňových dokladov súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 8. 2. 2019.

Informácie o spracovaní osobných údajov