Informácie o spracovaní osobných údajov
v spoločnosti

Charter Advisory s.r.o.

1. Úvod

 • Táto informácia o spracovaní osobných údajov obsahuje informácie, akým spôsobom zaobchádza s osobnými údajmi v rámci činnosti spoločnosti Charter Advisory s.r.o, IČO: 03235076, so sídlom K letišti 1040/10, 161 00 Praha 6, zapísanou v obchodnom registri mestského súdu v Prahe, oddiel C, vl. 229114 (ďalej len "Charter Advisory").
 • Tieto pravidlá upravujú zásady spracovania osobných údajov kontaktných osôb a zákazníkov, ktorí kontaktujú Charter Advisory za účelom sprostredkovania služieb (ďalej len "zákazník").
 • Charter Advisory plní pri spracovaní osobných údajov rolu správcu. V rámci činnosti Charter Advisory môžu byť osobné údaje ďalej odovzdávané tretím osobám, najmä ak ide o účel naplnenia zmluvného vzťahu (napr. dopravcovia a zástupcovia letísk, a i.).
 • Charter Advisory môže ďalej využiť pre spracovanie osobných údajov tzv. spracovateľa. Tieto subjekty môžu osobné údaje spracovávať len na základe spracovateľskej zmluvy a pre účely a spôsobom, ktorý Charter Advisory určí a nemôžu ich bez ďalšieho súhlasu rozširovať.

2. Právny dôvod spracovania osobných údajov

 • Charter Advisory spracováva osobné údaje na základe niekoľkých právnych dôvodov, ktoré sú rozlíšené postavením subjektu osobných údajov voči Charter Advisory.
 • Charter Advisory spracováva osobné údaje predovšetkým za účelom naplnenia účelu zmluvy, ktorú Charter Advisory uzavrelo s daným subjektom osobných údajov ako zákazníkom, alebo na základe ktorej majú byť zo strany Charter Advisory poskytnuté služby, a aby mohli byť poskytnuté dohodnuté služby (spracovanie podľa čl. 6 ods . 1 písm. b) GDPR). Osobné údaje sú tak spracované na účely poskytnutia dohodnutej služby (ostatné služby podľa zmluvy, profilácia zákazníka za účelom ponúkania zliav či iných výhod), vrátane uplatnenia prípadných Vami vznesených nárokov voči konečnému dodávateľovi služby.
 • S ohľadom na povahu poskytovaných služieb nemôžu byť služby Charter Advisory poskytnuté bez toho, aby subjekt údajov poskytol nasledujúce osobné údaje v podobe:
  • meno a priezvisko, 
  • adresa trvalého bydliska, 
  • číslo dokladu totožnosti (pas, občiansky preukaz),
  • údaje o jeho platnosti a krajina vydania, 
  • dátum narodenia,
  • informácie o pohlaví a biometrické údaje (váha, výška) (v prípade leteckej prepravy).
 • V rámci svojej činnosti môže byť Charter Advisory kontaktovaný potenciálnymi zákazníkmi za účelom dopytu (napr. príprava cenovej ponuky, alebo zmluvy, a pod.). V danom prípade dochádza zo strany Charter Advisory k spracovaniu osobných údajov pre vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť daného subjektu údajov, tzv. budúce plnenie zmluvy (spracovanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR).
 • Charter Advisory ďalej spracováva osobné údaje na účely vykonávania právnych povinností, ktoré im ukladá právny poriadok Českej republiky (spracovanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. C) GDPR). V prípade mimoriadnej situácie - najmä týkajúcej sa humanitárnych a repatriačných letov, je z povahy ich realizácie Charter Advisory oprávnené poskytnúť osobné údaje ambasádam a vládnym organizáciám príslušných krajín, ktoré let koordinujú a ktorých povolením let podlieha.
 • S ohľadom na povahu poskytovaných služieb môžu byť osobné údaje ďalej spracovávané za účelom ochrany životne dôležitých záujmov alebo inej fyzickej osoby v podobe zabezpečenia čo najvyššej ochrany života a zdravia, prípadne majetku (spracovanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. D) GDPR).
 • Osobné údaje sú ďalej spracovávané na účely oprávnených záujmov Charter Advisory, ktoré sú definované ako (a) ochrana práv Charter Advisory vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy v prípade porušenia alebo (b) ak v súvislosti s uzatvorenou zmluvou je voči Charter Advisory uplatnený zo strany subjektu údajov akýkoľvek nárok. Osobné údaje tak môžu byť spracované pre účely právnej obrany, prípadného súdneho alebo exekučného konania (spracovanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR). V prípade uzatvorenia zmluvy na poskytnutie služieb, bude tiež využívaná poskytnutá e-mailová adresa za účelom priameho marketingu. V tejto súvislosti má každý subjekt údajov právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR proti spracovaniu osobných údajov z dôvodu oprávnených záujmov vymedzených vyššie.
 • Charter Advisory ďalej spracováva osobné údaje na základe súhlasu udeleného v písomnej, elektronickej, či inej zaznamenateľnej podobe (spracovanie podľa ods. 1 písm. a) GDPR). Rozsah takto spracovávaných osobných údajov je podrobnejšie popísaný v čl. 3 tejto informácie. Táto časť sa vzťahuje predovšetkým na subjekty osobných údajov, ktorí neuzavreli zmluvu o poskytovaní služieb.
 • Na základe súhlasu sú spracúvané osobné údaje pre marketingové účely, najmä v podobe zasielanie ponúk Charter Advisory a obchodných partnerov Charter Advisory. Súhlas je tiež poskytovaný na účely vykonania profilácie zákazníka za účelom ponúkania zliav, či iných výhod zo strany Charter Advisory, ktoré budú najviac zodpovedať zákazníckemu profilu.
 • Ak sú Charter Advisory poskytnuté osobné údaje tretích osôb, je povinnosťou daného subjektu údajov, informovať o tom dotknutú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov, resp. ho riadne informovať o spracovaní osobných údajov zo strany Charter Advisory.

3. Kategórie spracúvaných osobných údajov

 • V prípade, že došlo k uzavretiu zmluvy o poskytnutí služieb, dochádza spravidla k spracovaniu nasledujúcich osobných údajov: 
  • meno, 
  • priezvisko,
  • adresa, 
  • občianstvo,
  • informácie o pase / obdobnom preukaze, popr. jeho kópie,
  • dátum narodenia,
  • pohlavie,
  • telefónne číslo/a,
  • e-mailová/é adresa/y, 
  • údaje o účte/och na sociálnych sieťach,
  • biometrické údaje (najmä váha a výška) (C), 
  • IP adresa spojená s Vami, 
  • cookies.
 • Písmenom "(C)" sú označené osobné údaje, ktoré sú citlivé. Citlivé osobné údaje sú spracovávané len v prípade, ak sú nevyhnutné pre poskytnutie príslušnej služby.
 • V prípade, že nedošlo k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb, dochádza k spracovaniu nasledovných osobných údajov:
  • meno,
  • priezvisko,
  • e-mailová/é adresa/y,
  • údaje o účte/och na sociálnych sieťach,
  • vek,
  • pohlavie,
  • cookies.

4. Doba spracovania osobných údajov

 • V prípade osobných údajov, ohľadom ktorých bol zo strany subjektu údajov udelený súhlas k ich spracovaniu, sú tieto osobné údaje spracovávané po dobu, na akú bol súhlas udelený.
 • V prípade osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe iných príslušných ustanovení vyplývajúcich z GDPR, sú tieto spracovávané po dobu nutnú k dosiahnutiu, či naplneniu daného právneho dôvodu spracovania (napr. poskytnutie dohodnutej služby, po dobu nutnú na preukázanie poskytnutia služby podľa účtovných a daňových predpisov príslušným orgánom Českej republiky a po dobu potrebnú na ochranu práv v prípade porušenia zmluvy, a i.), vo všetkých prípadoch však vždy najmenej po dobu, kedy plynie premlčacia lehota ohľadom prípadných nárokov plynúcich z uzatvorenej zmluvy alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou.

5. Spôsob spracovania osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracovávané v elektronickej podobe v elektronickom systéme Charter Advisory, prípadne v elektronickom systéme osôb, ktorým budú osobné údaje odovzdané na základe spracovateľskej zmluvy.
 • Osobné údaje môžu byť tiež spracovávané v podobe hmotného dokumentu (dokument na papieri či obdobnom hmotnom nosiči), ktorý bude uložený v zabezpečenej kartotéke Charter Advisory.
 • Charter Advisory má zavedené opatrenia, ktoré vedú k maximálnej ochrane osobných údajov pred ich zneužitím alebo stratou. Všetky osoby na strane Charter Advisory, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, boli pre daný účel riadne preškolené a preverené. Archív listinných dokumentov je zabezpečený pred vniknutím neoprávnenej osoby. Archív je zabezpečený zámkami a ďalšími bezpečnostnými opatreniami fyzickej ochrany. Elektronicky spracovávané osobné údaje sú uchovávané v zabezpečenej databáze.

6. Prenos osobných údajov do zahraničia

 • S ohľadom na povahu poskytovaných služieb zo strany Charter Advisory môžu byť osobné údaje prenášané do ďalších členských štátov Európskej únie a do tretích krajín (tj. do krajín mimo Európskej únie). V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín je zo strany Charter Advisory postupované na základe zmluvy uzatvorenej s príjemcom osobných údajov, v ktorej bude obsiahnutá štandardná zmluvná doložka v podobe požadovanej právnymi predpismi Európskej únie. K prenosu osobných údajov bude dochádzať len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

7. Práva subjektu údajov

 • Subjekt osobných údajov má v súvislosti so spracovaním osobných údajov nasledujúce práva:

  • V prípade, keď bol zo strany subjektu údajov udelený súhlas so spracovaním osobných údajov vo forme súhlasu, subjekt údajov má právo udelený súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu môže byť urobené prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného prostredníctvom pošty na adresu sídla Charter Advisory alebo elektronicky na adresu [email protected] (v odvolaní musí byť uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska subjektu osobných údajov, ktorý odvoláva súhlas), kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia alebo v nastavení užívateľského profilu. V súvislosti s odvolaním súhlasu berie subjekt údajov na vedomie, že Charter Advisory je naďalej oprávnená spracovávať osobné údaje, ak je účel spracovania založený iným dôvodom predvídaným GDPR, než je súhlas. Súčasne si musí byť subjekt údajov vedomý, že v prípade odvolania súhlasu nie je akokoľvek dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vyplývajúca z udeleného súhlasu. Teda aj po odvolaní súhlasu bude spracovanie osobných údajov zo strany Charter Advisory v čase platnosti súhlasu naďalej považované za zákonné.
  • Právo požadovať prístup k osobným údajom v rozsahu podľa čl. 15 GDPR.

  • Právo na opravu poskytnutých osobných údajov podľa čl. 16 GDPR.

  • Právo požadovať vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

  • Právo požadovať obmedzenia spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR. 

  • Právo na prenosnosť osobných údajov k inému správcovi podľa čl. 20 GDPR.

  • Právo podať proti Charter Advisory, ako správcovi osobných údajov, sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (https://www.uoou.cz/) (čl. 77 GDPR).

 • Ak sa subjekt údajov rozhodne niektoré z uvedených práv využiť, má Charter Advisory povinnosť daný subjekt údajov identifikovať, teda overiť, či o výkon práv žiada osoba, ktorej sa nami spracúvané osobné údaje týkajú.

8. Spracovávate moje citlivé osobné údaje?

 • V prípade citlivých osobných údajov, sú tieto údaje spracovávané iba ak boli Charter Advisory zo strany subjektu údajov poskytnuté a/alebo ak boli zo strany subjektu údajov zverejnené, prípadne ak ich spracovanie je nutné pre ochranu životne dôležitých záujmov, či týchto záujmov inej fyzickej osoby. V iných prípadoch, ak nastanú, sú tieto citlivé osobné údaje spracovávané iba na základe udeleného súhlasu.

9. Kontakt

 • S akýmikoľvek pripomienkami ohľadom spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obracať na Charter Advisory nasledovne: