Všeobecné zasielateľské podmienky

Charter Advisory s.r.o.

K letišti 1040/10, 161 00 Praha 6, IČ: 03235076

(ďalej len "všeobecné zasielateľské podmienky")

Charter Advisory s.r.o. vydáva v zmysle § 1751 ods. 3 zákona č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník" alebo "OZ"), tieto Všeobecné zasielateľské podmienky:

Preambula:

§ 2471 ods. 1 OZ definuje zasielateľskú zmluvu takto:

"Zasielateľskou zmluvou sa zasielateľ zaväzuje obstarať príkazcovi vo vlastnom mene a na svoj účet prepravu zásielky z určitého miesta na iné určité miesto, prípadne obstarať alebo vykonať úkony súvisiace s prepravou a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odmenu."

Článok I. Povinnosti zasielateľa

1. Zasielateľ je povinný

1.1. vykonávať svoju činnosť s potrebnou starostlivosťou a zabezpečiť, aby kvalitne a hospodárne uspokojil záujmy príkazcu, ktoré sú mu známe. V rámci týchto činností:

a) sa riadne stará o veci, ktoré mu zveril príkazca, a o veci, ktoré pre príkazcu získal,

b) uchováva pre potreby príkazcu po primeranú dobu alebo po dohodnutú lehotu doklady získané pri plnení zasielateľskej zmluvy,

c) upozorňuje príkazcu na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov. V prípade, že príkazca trvá na pokynoch, zasielateľ nezodpovedá za prípadné škody. Ďalej je zasielateľ oprávnený požadovať od príkazcu doplnenie jeho príkazu, v prípade, že mu príkazca poskytol tieto pokyny nedostatočné alebo neúplné. Zasielateľ však nie je povinný kontrolovať správnosť údajov poskytnutých príkazcom,

d) v prípade nebezpečenstva z omeškania zabezpečí prepravu tak, aby čo najviac vyhovovala záujmom príkazcu, ktoré sú zasielateľovi známe. Ak je však možné požiadať o súhlas príkazcu, podnikne ďalšie kroky až po tomto schválení,

e) obstará poistenie zásielky len na výslovný príkaz príkazcu. Samotné uvedenie hodnoty zásielky (ceny) sa nepovažuje za príkaz k poisteniu. Ak je poistenie dohodnuté, zasielateľ poisťuje podľa poistných podmienok obvyklých v mieste plnenia. Ak nastane poistný prípad, zasielateľ plní svoje povinnosti tým, že na žiadosť príkazcu postúpi svoje pohľadávky voči poisťovni. Tým nie je dotknuté vlastné rozhodnutie zasielateľa o poistení jeho zodpovednosti,

f) na žiadosť príkazcu oznámi meno dopravcu, s ktorým uzavrel zmluvu o preprave,

g) bez zbytočného odkladu hlásiť príkazcovi škodu, ktorá zásielku ohrozuje alebo ktorá na nej už vznikla, hneď ako sa o nej dozvie.

1.2. Zasielateľ je pri plnení záväzkov povinný dojednať spôsob a podmienky prepravy s potrebnou starostlivosťou tak, aby čo najlepšie zodpovedali záujmom príkazcu vyplývajúcim zo zmluvy a jeho príkazov a pokynov alebo ktoré zasielateľ už pozná.

1.3. Zasielateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prevzatej zásielke pri obstaraní prepravy, alebo pri obstaraní alebo vykonaní úkonov súvisiacich s prepravou, pokiaľ nepreukáže, že nemohol odvrátiť škodu alebo zmierniť jej rozsah vynaložením nevyhnutnej starostlivosti.

1.4. V prípade nebezpečenstva omeškania, postupuje v záujme ochrany zásielky aj bez pokynov príkazcu tak, aby záujmy príkazcu boli čo najlepšie chránené podľa informácií, ktoré sú zasielateľovi známe.

1.5. Hmotnosť zásielky zisťuje len vtedy, ak bola to bolo dohodnuté s príkazcom. V prípade pochybností platí potvrdenie vydané zasielateľom o druhu, obsahu, cene, hmotnosti a príp. obale. Zasielateľ je povinný bezodkladne informovať príkazcu o nových skutočnostiach.

1.6. Preskúmava splnomocnenie príkazcu (osoby), ktorý sa týmto splnomocnením preukáže.

1.7. Ak nebolo písomne dohodnuté nič iné, skúma a vyhľadáva vhodnejší postup prepravy zásielky (veci) v rámci obchodných zvyklostí.

1.8. Riadi sa pokynmi príkazcu týkajúcimi sa colného odbavenia. V prípade, že nie je možné vykonať colné odbavenie podľa pokynov príkazcu, je potrebné ho o tom bezodkladne informovať.

Článok II. Práva zasielateľa

2. Zasielateľ je oprávnený

2.1. požadovať, aby mu príkazca doručil príkaz na obstaranie prepravy (zasielateľský príkaz) písomne, pokiaľ nie je zmluva uzatvorená písomne,

2.2. predať zásielku na účet príkazcu svojpomocným predajom podľa § 2126 a 2127 OZ, ak bezprostredne hrozí podstatná škoda a ak nie je čas vyžiadať si pokyny príkazcu alebo ak príkazca s takýmito pokynmi mešká a sám neprijme potrebné opatrenia (viď čl. IV bod 4.9.),

2.3. požadovať od príkazcu primeranú zálohu na náklady, spojené s plnením zmluvy, pred začatím jej plnenia,

2.4. požadovať od príkazcu dohodnutú odmenu, alebo ak nebola dohodnutá, odmenu podľa sadzieb zasielateľa, poprípade primeranú odmenu, ktorá sa zvyčajne poskytovala v čase uzavretia zmluvy a za podobných zmluvných podmienok. Zasielateľ má okrem toho nárok na náhradu nevyhnutných a užitočných nákladov, ako aj nákladov účelne vynaložených pri plnení zasielateľskej zmluvy,

2.5. požadovať od príkazcu úhradu odmeny, akonáhle s dopravcom uzatvoril zmluvu a odovzdal mu zásielku,

2.6. na žiadosť predchádzajúcich zasielateľov uplatňovať všetky práva, ktoré majú v rámci ich záložného práva, aby mohol svoje práva uspokojiť. Ak ich to uspokojí, prechádzajú na neho spolu so záložným právom, ktoré ich zaisťuje,

2.7. uplatniť záložné právo na zásielke k zabezpečení dlhov príkazcu vyplývajúcich zo zmluvy, ako aj prípadných ostatných zasielateľských zmlúv, ktoré s ním boli uzavreté, pokiaľ je zásielka s ním alebo s niekým, kto ju má so sebou v mene zasielateľa, alebo pokiaľ má doklady, ktoré ho oprávňujú so zásielkou nakladať,

2.8. považovať pokyn týkajúci sa zásielky za záväzný pre seba až do jeho odvolania príkazcom. Príkaz na sprístupnenie zásielky tretej osobe nie je možné odvolať, akonáhle zasielateľ obdrží dispozície tejto tretej osoby,

2.9. konať podľa vlastného uváženia pri zachovaní záujmov príkazcu, ktoré sú známe, najmä pri výbere spôsobu prepravy, druhu dopravného prostriedku a trasy, ak nedostal dostatočný alebo realizovateľný pokyn,

2.10. ak to nie je v rozpore so zmluvou alebo ak to príkazca nezakáže najneskôr do začiatku prepravy, zasielateľ môže vykonať prepravu, ktorú má obstarať sám; v takomto prípade má právo na úhradu prepravného,

2.11. ak zasielateľ na zabezpečenie prepravy použije iného zasielateľa (sprostredkovateľa), zodpovedá za ňu, ako keby si prepravu zaobstaral sám.

Článok III. Povinnosti príkazcu

3. Príkazca je povinný

3.1. vydať zasielateľovi písomný príkaz k zabezpečeniu prepravy (zasielateľský príkaz), ak zmluva nie je v písomnej forme a ak o to zasielateľ požiada,

3.2. ak bezprostredne hrozí podstatné poškodenie zásielky, bezodkladne po prijatí informácie predať zasielateľovi ďalšie pokyny, inak má zasielateľ právo zásielku predať v zmysle čl. II. bod 2.2.,

3.3. zaplatiť zasielateľovi dohodnutú odmenu, akonáhle zasielateľ uzatvorí zmluvu s dopravcom, poprípade poskytnúť mu primeranú zálohu za náklady spojené s plnením zasielateľskej zmluvy,

3.4. zaplatiť zasielateľovi dohodnutú odmenu alebo, ak nebola dohodnutá, odmenu podľa sadzieb zasielateľa, poprípade primeranú odmenu, ktorá sa obvykle poskytovala v čase uzavretia zmluvy a za podobných podmienok, ako aj uhradiť zasielateľovi vynaložené náklady, ktoré zasielateľovi vznikli pri plnení zmluvy,

3.5. odvolať príkaz, ak príkaz na obstaranie prepravy nie je akceptovaný bez zbytočného odkladu, pokiaľ sa zasielateľ a príkazca nedohodnú inak,

3.6. poskytnúť zasielateľovi správne informácie o obsahu zásielky a jej povahe, ako aj o všetkých skutočnostiach potrebných k uzavretiu zmluvy o preprave, ako je napríklad jej hmotnosť, druh, počet kusov, rozmery a hmotnosti jednotlivých kusov, značiek, spôsob balenia a označenia, či ide o nebezpečný tovar v zmysle dohôd a pravidiel ADR, RID, IATA DGR a pod.,  ako aj upozorniť zasielateľa na vyššiu hodnotu zásielky, najmä ak príkazca vyžaduje pri jej preprave prijatie osobitných opatrení, alebo ak má byť zásielka dodatočne poistená z dôvodu vyššej hodnoty. V opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá zasielateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti,

3.7. včas a obvyklým spôsobom oznámiť zasielateľovi verejno-právne alebo colno-právne povinnosti spojené s prepravou zásielky, ak zasielateľovi tieto povinnosti nie sú známe. Príkazca zodpovedá zasielateľovi za všetky dôsledky nesplnenia tejto povinnosti,

3.8. poskytnúť zasielateľovi dohodnutú odmenu pri zrušení príkazu k zabezpečeniu prepravy po odpočítaní ušetrených výdavkov. Ak príkazca preukáže, že objednávku zrušil z dôvodov, za ktoré zodpovedá zasielateľ, má nárok len na náhradu svojich výdavkov,

3.9. poskytnúť zasielateľovi okrem dohodnutej odmeny aj náhradu nevyhnutných a užitočných nákladov, ako aj náhradu za primerane vynaložené náklady pri plnení zmluvy,

3.10. uhradiť zasielateľovi vynaložené náklady a príslušnú odmenu za obstaranie spätnej prepravy zásielky, v prípade že príjemca odmietne prevziať jemu určenú zásielku. Zasielateľovi je povinný uhradiť odplatu aj vtedy, ak je následne zrušený príkaz na dobierku alebo iný úkon inkasa alebo suma určená na inkaso pred vydaním zásielky nie je uhradená príjemcom zásielky,

3.11. uhradiť zasielateľovi pohľadávky za prepravu, clá, dane a iné poplatky zaplatené zasielateľom, najmä ako oprávnenou osobou k dispozícii alebo ako držiteľ cudzej veci (zásielky), ak za ne zasielateľ nezodpovedá.

Článok IV. Všeobecné ustanovenia

4.

4.1. Miestom plnenia pre všetkých zúčastnených je miesto v priestoroch zasielateľa, do ktorého bola adresovaná objednávka, respektíve doručený zasielateľský príkaz.

4.2. Lehoty plnenia zasielateľskej zmluvy s výnimkou osobitnej písomnej dohody pred začatím prepravy, zasielateľ nezodpovedá za lehoty nakládky a vykládky zásielky, ani za určité poradie pri odoslaní zásielky rovnakým druhom prepravy. Osobitné označenie zásielky, ako napr. "veľtrhový tovar", neoprávňuje na prednostné odbavenie, pokiaľ to nie je výslovne dohodnuté.

4.3. Porušenie zmluvnej povinnosti

4.3.1. Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu zo zasielateľskej zmluvy, je povinná z toho vzniknutú škodu nahradiť.

4.3.2. Ručenie príjemcu zásielky

Prevzatím zásielky sa príjemca zásielky, ktorej prepravu obstaral zasielateľ, stáva ručiteľom pohľadávok zasielateľa zo zasielateľskej zmluvy, ktoré má voči príkazcovi, ak o pohľadávkach zasielateľa vedel alebo o nich musel vedieť.

4.3.3. Oslobodenie povinnosti k náhrade škody

a) povinnosti nahradiť škodu sa zasielateľ zbaví, ak preukáže, že mu v plnení zmluvy dočasne alebo trvalo bránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od jeho vôle.

b) ak škoda vznikla alebo sa zväčšila v dôsledku okolností, ktoré možno pričítať poškodenému, povinnosť nahradiť škodu sa úmerne zníži.

4.4. Rozsah zodpovednosti zasielateľa

4.4.1. Pokiaľ zasielateľ zodpovedá podľa zasielateľskej zmluvy za škodu, jeho povinnosť nahradiť škodu je obmedzená:

a) vo všetkých prípadoch sumu zodpovedajúcu 20 000 SDR, - za škodnú udalosť alebo viac škodných udalostí, ktoré majú jednu a tú istú príčinu škody, alebo

b) v prípade škody spôsobenej oneskoreným dodaním sumu zodpovedajúcu výške odmeny podľa čl. III bod 3.4.

4.4.2. Nepriama škoda alebo ušlý zisk sa nenahrádzajú.

4.4.3. Zasielateľ sa nemôže dovolávať obmedzenej zodpovednosti podľa bodu 4.4.1. alebo 4.4.2. v prípade škody, ktorú spôsobil úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

4.5. Prekážky vylučujúce zodpovednosť

4.5.1. Prekážka, ktorá vznikla nezávisle od vôle povinnej strany a ktorá jej bráni v splnení povinnosti, sa považuje za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, pokiaľ nemožno odôvodnene očakávať, že povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, ako aj že by takúto prekážku predpokladala v čase vzniku záväzku.

4.5.2. V takýchto prípadoch je zasielateľ oprávnený (ale nie povinný) odstúpiť od zmluvy, a to aj v prípade, že táto zmluva už bola čiastočne splnená. Povinnosť zasielateľa dbať na záujmy príkazcu však trvá.

4.5.3. V týchto prípadoch má príkazca tiež právo odstúpiť od zmluvy, ak od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby v zmluvnom vzťahu zotrval.

4.5.4. Ak zasielateľ alebo príkazca odstúpi od zmluvy podľa bodu 4.5.2. alebo 4.5.3., zasielateľ má právo na náhradu vynaložených nákladov a zaplatenie primeranej odmeny.

4.6. Zodpovednosť podľa prepravnej zmluvy

4.6.1. Zasielateľ nezodpovedá za vykonanie obstaranej prepravy zásielky, pokiaľ prepravu zásielky, ktorú mal obstarať podľa zasielateľskej zmluvy, sám nevykonal, alebo na základe výslovnej dohody s príkazcom prevzal zmluvnú zodpovednosť za vykonanie prepravy zásielky. V takom prípade je zasielateľ ako dopravca zodpovedný podľa príslušných predpisov.

4.6.2. Zmluvná dohoda o pevnej odmene zasielateľa, poprípade účtovanie odmeny zasielateľa pevnou sadzbou (tzv. preberacou sadzbou), nepredstavuje zmluvné prevzatie zodpovednosti za dopravcu.

4.6.3. Prípadné nároky voči dopravcom

a) zasielateľ uplatňuje na žiadosť príkazcu vo vlastnom mene a na účet príkazcu, ktorý je povinný poskytnúť zasielateľovi potrebnú súčinnosť, najmä predložiť doklady týkajúce sa zásielky, jej hodnoty a pod., alebo

b) zasielateľ postúpi svoje práva voči dopravcovi príkazcovi k priamemu uplatneniu svojich nárokov voči dopravcovi a poskytne príkazcovi potrebnú súčinnosť,

c) ak príkazca neuplatní žiadosť voči zasielateľovi podľa a) alebo nároky voči dopravcovi podľa b), poprípade ak neposkytne zasielateľovi potrebnú súčinnosť, dôsledky z toho vyplývajúce znáša príkazca.

4.7. Zodpovednosť za skladovanie

Ak zasielateľ vykonáva skladovanie vecí (zásielok) v rámci svojej činnosti, táto činnosť sa riadi podmienkami zmluvy o skladovaní (§ 2415 a násl. OZ).

4.8. Záložné a zádržné právo

4.8.1.

a) K zabezpečeniu svojich pohľadávok vyplývajúcich zo zasielateľskej zmluvy má zasielateľ zákonné záložné právo k zásielke, pokiaľ je zásielka u zasielateľa alebo u niekoho, kto ju má pri sebe v jeho mene, alebo pokiaľ má zasielateľ doklady, ktoré ho oprávňujú nakladať so zásielkou.

b) Pri výkone záložného práva postupuje zasielateľ v súlade s ustanoveniami § 1359 a násl. OZ. Zasielateľ nie je povinný predať zásielku vo verejnej dražbe v zmysle § 1360 OZ. Pri využití svojho práva na jej predaj iným spôsobom, môže využiť služby certifikovaného dražiteľa s tým, že predaj zásielky musí byť zverejnený najmenej 2-krát v nejakom celoštátnom denníku v intervale najmenej 14 kalendárnych dní pred dátumom predaja záložného práva.

4.8.2.

a) Zasielateľ môže z vlastnej vôle zadržať cudziu hnuteľnú vec (zásielku), ktorú má u seba, k zabezpečeniu dlžného alebo dokonca nesplateného dlhu osoby, ktorej by inak mal vec (zásielku) vydať.

b) Pri výkone zádržného práva postupuje zasielateľ v súlade s ustanoveniami § 1397 a násl. OR.

4.8.3. Zasielateľ môže uplatniť zádržné právo zaistením úhrady svojich splatných pohľadávok k príkazcovi, ako aj nesplatných pohľadávok, ak existuje dôvodná obava, že ich príkazca nezaplatí a príkazca neposkytol primeranú zábezpeku na žiadosť zasielateľa.

4.8.4. V prípade súčinnosti oboch práv (záložné a zádržného) je na zasielateľovi, akým spôsobom speňaží zásielku.

4.9. Svojpomocný predaj

Zasielateľ má právo zásielku predať, ak hrozí podstatné poškodenie zásielky a ak nie je čas vyžiadať si pokyny príkazcu, alebo ak sa s nimi objednávateľ oneskorí, svojpomocným predajom podľa § 2126 a § 2127 OZ (porovnaj čl. II, bod 2.2).

4.10. Úroky z omeškania

4.10.1. Omeškanie pri plnení finančnej povinnosti voči zasielateľovi nastáva, ak nie je dohodnuté inak, 15 dní od doručenia vyúčtovania zasielateľa.

4.10.2. Zasielateľ je oprávnený účtovať úroky z omeškania v dohodnutej sume, a ak nie je dohodnutá, vo výške stanovenej nariadením vlády v zmysle § 1970 OZ.

4.11. Premlčanie práv zo zasielateľskej zmluvy

4.11.1. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky.

4.11.2. Práva vyplývajúce z úplného zničenia alebo straty prepravovanej veci (zásielky) alebo z jej poškodenia alebo oneskoreného dodania sú premlčané v 1 roku. Premlčacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia zásielky alebo prípadne od dátumu, kedy mala byť doručená.

4.11.3. Jednoročná premlčacia lehota podľa bodu 4.11.2. sa nevzťahuje na právo vzniknuté z úmyselného porušenia povinnosti alebo ak je jednoročná premlčacia lehota dohodnutá v neprospech slabšej strany (§ 630 ods. 2 OZ).

4.11.4. Ostatné práva zo zasielateľskej zmluvy sú premlčané v 3 rokoch, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na kratšej alebo dlhšej lehote. Dohodnutá premlčacia lehota nesmie byť kratšia ako 1 rok a dlhšia ako 15 rokov (§ 630 ods. 1 OZ).

4.12. Forma zasielateľských príkazov

4.12.1. Príkaz zasielateľovi sa podáva písomne a ak bol udelený inak, príkazca je povinný ho písomne potvrdiť na žiadosť zasielateľa.

4.12.2. Prijatie príkazu zasielateľom môže byť potvrdené iným spôsobom než písomne.

Článok V. Záverečné a prechodné ustanovenia

5. 

5.1. Tieto Všeobecné zasielateľské podmienky (2022) boli schválené spoločnosťou Charter Advisory s.r.o. dňa 19. 9. 2022 s platnosťou a účinnosťou od 1. 10. 2022.

5.2. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zasielateľskej zmluvy uzavretej po dátume účinnosti týchto podmienok, ak sa na ne strany v zmluve odvolali.

5.3. Pri podpise zasielateľskej zmluvy medzi podnikateľmi je možné časť obsahu zmluvy určiť jednoduchým odkazom na tieto Všeobecné zasielateľské podmienky (§ 1751 ods. 3 OZ).

5.4. Ak je príkazcom zasielateľa fyzická osoba - nepodnikateľ (spotrebiteľ) v zmysle § 419 OZ, tieto Všeobecné zasielateľské podmienky sú súčasťou uzavretej zasielateľskej zmluvy na základe výslovnej dohody strán pri zachovaní postupu podľa § 1810 a násl. OZ.

5.5. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred znením týchto Všeobecných zasielateľských podmienok, aj keď tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy (§ 1751 ods. 1, druhá veta OZ).

5.6. Vzťahy vyplývajúce zo zasielateľských a/alebo iných zmlúv uzatvorených do 19. 9. 2022, resp. pred nadobudnutím účinnosti týchto Všeobecných zasielateľských podmienok, ak tieto uzatvorené zmluvy odkazujú na Všeobecné zasielateľské podmienky ako ich súčasť, sa naďalej riadia Všeobecnými zasielateľskými podmienkami vydanými spoločnosťou Charter Advisory s.r.o. v znení účinnom od 1. 10. 2022.

V Prahe, 19. 9. 2022                                                                             
Konateľ spoločnosti: Ing. Martin Feč

Informácie o spracovaní osobných údajov