Program
"Odporúčaj a získaj"

Získajte 300 alebo 500 EUR za odporúčanie nového klienta. Odmenu získa aj ten, kto je odporúčaný.

Radi by sme poďakovali verným klientom, ktorí oceňujú našu kvalitu v podobe prístupu, flexibility, ochoty a diskrétnosti a odmenili ich za odporúčanie každého ďalšieho klienta, ktorý si u nás objedná svoj let.

Pre existujúceho (Odporúčajúceho) i nového klienta (Odporúčaného) ponúkame odmenu 300 alebo 500 EUR. Počet klientov, ktoré je možné odporučiť nie je obmedzený.

Odporúčajúci klient získa zľavu (kredit) na svoj ďalší objednaný let u našej spoločnosti. Výška zľavy (kreditu) je 300 EUR za let, ktorého cena neprekročí 9 999 EUR a 500 EUR za objednaný let prevyšujúci cenu 9 999 EUR.

Odporúčaný klient získa 300 EUR zľavu na svoj prvý objednaný let, pokiaľ je jeho cena do 9 999 EUR a 500 EUR za let prevyšujúci cenu 9 999 EUR.


Ako to funguje


Podmienky programu

1. Podmienky Programu "Odporúčaj a získaj"
 

1.1. Tieto Podmienky programu Odporúča a získaj („Program“) („Podmienky“), sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Charter Advisory s.r.o., sídlom K letišti 1040/10, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 03235076, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 229114 („Charter Advisory“ alebo „my“), Odporúčajúcim klientom (ako je definované nižšie) a Odporúčaným klientom (ako je definované nižšie) (Odporúčajúci klient a Odporúčaný klient spoločne ako „vy “). Účasť v Programe vám umožňuje získať, v súlade s týmito Podmienkami, odmenu vo forme zľavy na privátny let objednaný prostredníctvom Charter Advisory.

1.2. Účasťou v Programe potvrdzujete, že ste si tieto Podmienky prečítali, porozumeli im a súhlasíte s nimi. Pokiaľ Podmienkam nerozumiete, neprijímate ich alebo s nimi nesúhlasíte, nie ste oprávnení sa Programu zúčastniť. Tieto Podmienky sú súčasťou záväznej právnej zmluvy medzi vami a spoločnosťou Charter Advisory.

2. Podmienky účasti v programe
 

2.1. Odporúčaný klient je pre účely týchto Podmienok fyzická či právnická osoba, ktorá v predchádzajúcich 24 mesiacoch odo dňa overenia odporúčania Odporúčajúcim klientom neuskutočnila žiadny privátny či skupinový let prostredníctvom Charter Advisory s.r.o. („Odporúčaný klient“).

2.2. Odporúčajúci klient je na účely týchto Podmienok fyzická či právnická osoba, ktorá v predchádzajúcich 24 mesiacoch odo dňa overenia odporúčania Odporúčaného klienta uskutočnila privátny či skupinový let prostredníctvom Charter Advisory s.r.o. („Odporúčajúci klient“).

2.3. Odporúčaný klient v rámci vyplnenia dopytového formulára či iného spôsobu dopytu služieb Charter Advisory uvedie v poznámke údaje Odporúčajúceho klienta (v rozsahu meno a priezvisko / názov spoločnosti, rok narodenia / IČO, e-mail). Charter Advisory následne kontaktuje Odporúčajúceho klienta za účelom overenia odporúčania.

2.4. Ak Odporúčaný klient najneskôr do 1 roka potom, kedy došlo k overeniu odporúčania podľa ods. 2.3. záväzne objedná a uhradí prostredníctvom Charter Advisory privátny let, vznikne Odporúčajúcemu klientovi a Odporúčanému klientovi nárok na odmenu v súlade s týmito Podmienkami.

3. Odmena
 

3.1. V prípade splnenia všetkých podmienok tohto Programu vznikne Odporúčanému klientovi nárok na jednorazovú odmenu vo forme zľavy z prvej objednávky privátneho letu prostredníctvom Charter Advisory. V prípade celkovej hodnoty letu vo výške do 9 999 EUR vrátane má Odporúčaný klient nárok na odmenu vo forme zľavy vo výške 300 EUR. V prípade celkovej hodnoty letu nad 9 999 EUR má Odporúčaný klient nárok na odmenu vo forme zľavy vo výške 500 EUR. Táto zľava bude automaticky započítaná do predmetnej objednávky privátneho letu.

3.2. V prípade splnenia všetkých podmienok tohto Programu vznikne Odporúčajúcemu klientovi nárok na jednorazovú odmenu vo forme zľavy z objednávky privátneho letu prostredníctvom Charter Advisory. V prípade celkovej hodnoty letu vo výške do 9 999 EUR vrátane má Odporúčací klient nárok na odmenu vo forme zľavy vo výške 300 EUR. V prípade celkovej hodnoty letu nad 9 999 EUR má Odporúčajúci klient nárok na odmenu vo forme zľavy vo výške 500 EUR. Nárok na odmenu vzniká okamihom uskutočnenia prvého privátneho letu Odporúčaného klienta prostredníctvom Charter Advisory. Táto zľava bude Odporúčajúcemu klientovi automaticky započítaná do predmetnej objednávky nasledujúceho privátneho letu Odporúčajúceho klienta.

3.3. Odmena podľa týchto podmienok je poskytovaná výhradne prostredníctvom zľavy z privátneho letu objednaného prostredníctvom Charter Advisory. Odmena nebude poskytnutá v hotovosti, kredite či inej forme.

3.4. Nárok na odmenu nemožno žiadnym spôsobom previesť na tretiu osobu.

3.5. Charter Advisory si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo neposkytnúť odmenu vo forme zľavy v rámci jednej objednávky, a rozdeliť tak zľavu do viacerých objednávok.

4. Riešenie sporov a rozhodné právo


4.1. V prípade akýchkoľvek problémov nás prosím kontaktujte.

4.2. Tieto Podmienky sa riadia a budú sa vykladať v súlade s právnymi predpismi Českej republiky.

4.3. Všetky spory vyplývajúce z týchto Podmienok podliehajú výlučnej súdnej právomoci príslušných súdov Českej republiky.

5. Rôzne
 

5.1. Pokiaľ bude ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok považované za nevymáhateľné, bude dané ustanovenie upravené v rozsahu potrebnom na jeho vymáhateľnosť. Pokiaľ dané ustanovenie nie je možné upraviť, je oddelené od týchto Podmienok a všetky ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

5.2. Účasťou v Programe výslovne potvrdzujete, že ste oprávnení odovzdať Charter Advisory odovzdávané osobné údaje Odporúčajúceho klienta alebo Odporúčaného klienta, a to v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“).

5.3. Príležitostne môžeme tieto Podmienky a ďalšie zásady alebo podmienky meniť. Ak vykonáme podstatné zmeny, ktoré nepriaznivo ovplyvnia vaše práva, dáme vám vedieť predtým, ako zmeny nadobudnú platnosť. Pokračovaním v účasti na Programe po takýchto zmenách znamená, že prijímate upravené Podmienky.

5.4. Charter Advisory je oprávnená Program kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť. Od okamihu zrušenia Programu nie je možné sa zúčastniť Programu a Charter Advisory nebude overovať žiadne ďalšie odporúčania. Pokiaľ došlo k overeniu odporúčania podľa ods. 2.3. pred zrušením Programu, bude sa nárok na odmenu riadiť týmito Podmienkami.

5.5. V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa týchto Podmienok nás prosím kontaktujte.

Účinné od 1. 2. 2023